About Us

Anzenkai

meditation network

Om oss

Anzenkai är ett öppet och religiöst oberoende nätverk och en meditationsgrupp i Umeå, med rötter i den Japanska soto zentraditionen. Vårt syfte är att stödja daglig övning i sittande och gående meditation - zazen och kinhin - genom att anordna meditationsgrupper och retreater, och att vara ett utrymme för gemenskap över gränserna mellan olika traditioner. En del av oss är buddhister, en del är kristna, och en del hör till andra traditioner eller ingen alls. Vi tränar tillsammans som vänner, berikade av vår mångfald.

 

Anzenkai grundades 2007 av Gustav Ericsson och kalligrafin av vårt namn gjordes av hans zenlärare, Gudo Nishijima Roshi, i Tokyo samma år. Anzenkai är ett japanskt ord. An betyder frid eller fred, zen är meditation och kai är en grupp människor. Det är också en ordlek. Anzen, uttalat på samma sätt men skrivet med andra japanska tecken, betyder också trygghet.

 

 

About Us

Anzenkai is an open and religiously independent network and a meditation group in Umeå, Sweden, with roots in the Japanese Soto Zen tradition. Our purpose is to support daily practice of sitting and walking meditation - zazen and kinhin - by arranging meditation groups and retreats, and to be a space for community across the boundaries of different traditions. Some of us are Buddhists, some are Christians, and some belong to other traditions or none at all. We train together as friends, enriched by our diversity.

 

Anzenkai was founded in 2007 by Gustav Ericsson and the calligraphy of our name was made by his Zen teacher, Gudo Nishijima Roshi, in Tokyo the same year. Anzenkai is a Japanese word. An means peace, zen is meditation and kai is a group of people. It is also a word play. Anzen, pronounced in the same way but written with different Japanese characters, also means safety.