Anzenkai


Anzenkai är ett öppet och religiöst obundet nätverk, med rötter i den japanska soto zentraditionen. Syftet med gruppen är att stödja dagligt utövande av sittande och gående meditation (japanska: zazen och kinhin), och att vara en plats för gemenskap över traditionsgränserna. Några av oss är buddister, några är kristna, och några hör till andra traditioner eller ingen alls. Vi övar tillsammans som vänner, berikade av vår mångfald.


Anzenkai är ett japanskt ord. An betyder fred, zen är meditation, och kai är en grupp människor. Det är också en ordlek. Anzen, uttalat på samma sätt men skrivet med andra japanska tecken, betyder också trygghet. 

Azenkai is an open and religiously independent network, with roots in the Japanese Soto Zen tradition. The purpose of the group is to support daily practice of sitting and walking meditation (Japanese: zazen and kinhin), and to be a space for community across the boundaries of different traditions. Some of us are Buddhists, some are Christians and some belong to other traditions or none at all. We practice together as friends, enriched by our diversity.


Anzenkai is a Japanese word. An means peace, zen is meditation, and kai is a group of people. It is also a play on words. Anzen, pronounced in the same way but written with different Japanese characters, also means safety.